Vårt styre

Vårt styre er direkte underordnet bystyret. Det er styret som har det øverste ansvaret for forvaltning av vårt selskap. Det er bystyret som velger våre styremedlemmer, herunder leder og nestleder.

 

Styret skal blant annet påse at vi driver i samsvar med vårt vedtekter, eierstrategi, årsbudsjett og økonomiplan, samt andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av bystyret.

Sammensetningen av styret i et kommunalt foretak reguleres av kommuneloven og foretakets vedtekter.

Stavanger bolig KF skal i henhold til vedtektene ha et styre bestående av fem medlemmer, hvorav ett medlem skal velges av og blant de fast ansatte i foretaket.
 

Sammensetningen av styret skal gjenspeile den kompetanse som er nødvendig for å nå våre mål, som for eksempel kompetanse knyttet til eiendomsforvaltning og boligsosialt arbeid.

Hilde Karlsen, leder

Medlem av Stavanger bystyre (Høyre).

Mob. 416 49 961

hilde.karlsen@akersolutions.com

Leif Arne Moi Nilsen, nestleder

Medlem av Stavanger bystyre (Fremskrittspartiet).

Frode Myrhol, medlem

Medlem av Stavanger bystyre (FNB).

Arnt Heikki Steinbakk, medlem

Medlem av Stavanger bystyre (Arbeiderpartiet).

Daria Maria Johnsen, medlem

Medlem av Stavanger bystyre (Miljøpartiet de grønne).

Rolf Robert Ness, medlem

Ansattes representant.

Kommunalt foretak

Tlf. 51 50 83 00 (09:00-14:30)

boligbygg@stavanger.kommune.no

Postadresse: 

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse: 

Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

(09:00-14:30)

Organisasjonsnummer 917 334 250