Vårt styre

Vårt styre er direkte underordnet bystyret. Det er styret som har det øverste ansvaret for forvaltning av vårt selskap. Det er bystyret som velger våre styremedlemmer, herunder leder og nestleder.

 

Styret skal blant annet påse at vi driver i samsvar med vårt vedtekter, eierstrategi, årsbudsjett og økonomiplan, samt andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av bystyret.

Sammensetningen av styret i et kommunalt foretak reguleres av kommuneloven og foretakets vedtekter.

Stavanger boligbygg KF skal i henhold til vedtektene ha et styre bestående av fem medlemmer, hvorav ett medlem skal velges av og blant de fast ansatte i foretaket.
 

Sammensetningen av styret skal gjenspeile den kompetanse som er nødvendig for å nå våre mål, som for eksempel kompetanse knyttet til eiendomsforvaltning og boligsosialt arbeid.

Morten Malmin (FNB), leder

Mob. 911 12 033

E-post. morten.malmin@stavanger.kommune.no

Siri Borge (RØDT), nestleder

Ida Bøe (AP), medlem

Hilde Karlsen (H), medlem​

Tor Berhard Harestad (FRP), medlem​

Rolf Robert Ness, medlem, ansattes representant

Jone Andersen (FNB), vara

Kjersti Dybvig (RØDT), vara

Linda Krüger (AP), vara

Kjell Erik Grøssfjeld (H), vara

Leif Arne Moi Nilsen (FRP), vara

Harald Ravn Henningsen, vara, ansattes representant