Prinsippet om meroffentlighet

Vår eier Stavanger kommune har bestemt at det skal være størst mulig åpenhet knyttet til vår virksomhet. 

Dette skal være basert på prinsippet om meroffentlighet. Dette betyr at alle saksdokumenter og journaler for foretakenes styrende organ skal være åpne for innsyn, dersom ikke annet følger av lov/forskrift.

Unntak fra dette er selvsagt dokumenter som er underlagt taushetsplikt, og saker hvor personvernhensyn eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser spiller inn. 

I de overordnede prinsippene for eierstyring legges det til grunn at foretakenes internettsider bør etableres som sentrale informasjonskanaler der aktuell informasjon gjøres lett tilgjengelig for ulike interessenter.

 

Derfor vil du finne alle styredokumenter, sakspapirer til styret, vedtekter, oversikt over styremedlemmer på våre nettsider (se Vårt styre).

Alle kommunale foretak faller inn under virkeområdet til Offentleglova (ekstern lenke).