”Alle skal kunne disponere

en god bolig i et godt bomiljø.” 

Overskriften er hentet fra ”Eierstrategi for Stavanger boligbygg KF” som ble vedtatt av Stavanger bystyre

9. mai 2016. Du kan laste den ned her.

 

Det å kunne disponere en god bolig er helt grunnleggende for å kunne leve et godt liv. Kommunale utleieboliger er derfor et sentralt virkemiddel i Stavangers boligpolitikk.

 

Ved inngangen av 2016 disponerte kommunen totalt

2 571 boliger, fordelt på 1 792 ordinære kommunalt eide boliger og 779 omsorgsboliger/bofelleskap. Disse boligene eies av Stavanger kommune slik at alle kan få et botilbud – uavhengig av livssituasjon.

Kommunalt foretak

Tlf. 51 50 83 00 (09:00-14:30)

boligbygg@stavanger.kommune.no

Postadresse: 

Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse: 

Løkkeveien 51
4008 STAVANGER

(09:00-14:30)

Organisasjonsnummer 917 334 250