”Alle skal kunne disponere

en god bolig i et godt bomiljø.” 

Overskriften er hentet fra ”Eierstrategi for Stavanger boligbygg KF” som ble vedtatt av Stavanger bystyre

9. mai 2016. Du kan laste den ned her. Og vedtekter som ble endelig godkjent 22. mai 2017.

 

Det å kunne disponere en god bolig er helt grunnleggende for å kunne leve et godt liv. Kommunale utleieboliger er derfor et sentralt virkemiddel i Stavangers boligpolitikk.

 

Ved inngangen av 2016 disponerte kommunen totalt

2 571 boliger, fordelt på 1 792 ordinære kommunalt eide boliger og 779 omsorgsboliger/bofelleskap. Disse boligene eies av Stavanger kommune slik at alle kan få et botilbud – uavhengig av livssituasjon.